Saltar al contingut principal

PIBT Comptabilitat trimestral

La Comptabilitat trimestral de Catalunya és una estadística de síntesi de caràcter conjuntural que té com a principal objectiu proporcionar una descripció quantitativa coherent del comportament de l'economia catalana a curt termini. Proporciona les estimacions dels principals components del Producte interior brut (PIB) des de l'òptica de l'oferta i de la demanda per tal de presentar el resultat final de l'activitat de producció dels agents econòmics en el territori des d'una perspectiva temporal.

L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.

  • L'Avanç del PIB trimestral és una estimació calculada amb informació conjuntural i provisional no completa del període de referència, publicada aproximadament 35 dies després del tancament del trimestre. Proporciona la taxa de creixement en volum de l'economia catalana ajustada d'estacionalitat, des de la perspectiva de l'oferta per les principals branques d'activitat (l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).

  • La Comptabilitat trimestral de Catalunya és una estimació elaborada amb informació completa del període de referència, publicada aproximadament 75 dies després del tancament del trimestre. Ofereix la informació del PIB des de l'òptica de l'oferta i la demanda i presenta els resultats a preus corrents, en índexs en volum, i les corresponents variacions trimestrals i anuals. A més, proporciona les dades en termes bruts i corregits d'estacionalitat.

    • Des de l'òptica de l'oferta, s'ofereixen estimacions de les principals branques productives (agricultura, indústria, construcció i serveis). En el cas dels serveis, a més, la informació es presenta detallada en tres agrupacions de branques: Comerç, transport i hostaleria, Activitats immobiliàries, professionals i altres i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.
    • Des de l'òptica de la demanda, el PIB analitza l'ús final dels béns i serveis produïts en l'economia catalana, en funció de si van adreçats a consum final, inversió o comerç exterior.

Les sèries de la Comptabilitat trimestral de Catalunya, en coherència amb els Comptes econòmics anuals, han estat actualitzades al març del 2020, d'acord amb la Revisió estadística 2019, seguint les recomanacions internacionals d'àmbit europeu. Aquesta revisió estadística, que substitueix l'anterior Base 2010, ha estat impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu i obeeix a la necessitat d'actualitzar periòdicament les fonts i els mètodes d'estimació utilitzats en la compilació dels comptes nacionals per garantir-ne l'oportunitat, precisió i puntualitat.

Infografia

Infografia

PIBT

En altres seccions

Taules bàsiques