Saltar al contingut principal

Dades segons productes TARIC 2, 4, 6 i 8 dígits 

Trieu una opció


a) Cerca per codi TARIC
Codi TARIC (màxim 8 caràcters)  

b) Cerca per a un terme
Entreu un terme (exemple Iogurt) 

c) Navegar per la jerarquia TARIC

00No classificats en altres apartats
01Animals vius
02Carns i despulles comestibles
03Peixos, crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics
04Llet i productes lactis; ous d'ocells; mel natural, i productes comestibles d'origen animal ncaa
05Altres productes d'origen animal ncaa
06Plantes vives i productes de la floricultura
07Hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris
08Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons
09Cafè, te, mate i espècies
10Cereals
11Productes de molineria; malt; midó i fècula; inulina; gluten de blat
12Llavors i fruits oleaginosos; llavors i fruits diversos; plantes industrials o medicinals; palla i farratges
13Gomes, resines i altres sucs i extractes vegetals
14Matèries trenables i altres productes d'origen vegetal ncaa
15Greixos i olis animals o vegetals; productes derivats; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal
16Preparacions de carn, peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics
17Sucres i articles de confiteria
18Cacau i les preparacions
19Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; productes de pastisseria
20Preparacions d'hortalisses, fruits o altres parts de plantes
21Preparacions alimentàries diverses
22Begudes, líquids alcohòlics i vinagre
23Residus i deixalles de les indústries alimentàries, i aliments preparats per a animals
24Tabac i succedanis del tabac elaborats
25Sal, sofre, terres i pedres, guix, calç i ciment
26Minerals metal·lífers, escòries i cendres
27Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries bituminoses i ceres minerals
28Productes químics inorgànics, compostos inorgànics o orgànics dels metalls preciosos, dels elements radioactius, dels metalls de terres rares o d'isòtops
29Productes químics orgànics
30Productes farmacèutics
31Adobs
32Extractes adobadors o tintoris, tanins amb els derivats, pigments i altres matèries colorants, pintures, vernissos, màstics i tintes
33Essències (olis essencials) i resinoides, i preparats de perfumeria, tocador o cosmètica
34Sabons, agents de superfície orgànics, preparats per rentar, preparats lubrificants, ceres artificials, ceres preparades, productes de neteja, espelmes i articles similars, pastes per modelar, ceres per a odontologia i preparats per a odontologia a base de guix
35Matèries albuminoides, productes a base de midó o fècula modificats, coles i enzims
36Pólvores i explosius, articles de pirotècnia, llumins, aliatges pirofòrics i matèries inflamables
37Productes fotogràfics o cinematogràfics
38Productes diversos de les indústries químiques
39Matèries plàstiques amb les manufactures
40Cautxú amb les manufactures
41Pells, excepte per a pelleteria, i cuirs
42Manufactures de cuir, articles de basteria o de talabarderia, articles de viatge, bosses de mà i continents similars, i manufactures de tripa
43Pelleteria i confeccions de pelleteria, pelleteria artificial o factícia
44Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta
45Suro amb les manufactures
46Manufactures d'esparteria o de cistelleria
47Pasta de fusta o d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques, paper o cartó per reciclar (deixalles i rebutjos)
48Paper i cartó, manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó
49Productes editorials, de la premsa o d'altres indústries gràfiques, texts manuscrits o mecanografiats i plànols
50Seda
51Llana i pèl fi o ordinari, filats i teixits de crin
52Cotó
53Altres fibres tèxtils vegetals, filats de paper i teixits de filats de paper
54Filaments sintètics o artificials
55Fibres sintètiques o artificials discontínues
56Buata, feltre i teles sense teixir, filats especials, cordills, cordes i cordams i articles de corderia
57Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils
58Teixits especials, superfícies tèxtils amb pèl inserit, puntes, tapisseria, passamaneria i brodats
59Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats i articles tècnics de matèries tèxtils
60Teixits de punt
61Peces i complements de vestir, de punt
62Peces i complements de vestir, excepte de punt
63Altres articles tèxtils confeccionats; conjunts o assortiments; articles de robavellaire i draps
64Calçat, polaines, botins i articles similars i els seus components
65Articles de barreteria i els seus components
66Paraigües, ombrel·les, para-sols, bastons, bastons seient, fuets, xurriaques i els seus components
67Plomes i plomissol preparats i articles de plomes o plomissol, flors artificials, manufactures de cabells
68Manufactures de pedra, guix, ciment, amiant, mica o matèries similars
69Productes ceràmics
70Vidre i productes de vidre
71Perles fines o cultivades, pedres precioses i semiprecioses o similars, metalls preciosos, xapats de metalls preciosos i manufactures d'aquestes matèries; bijuteria; monedes
72Fosa de ferro i acer
73Manufactures de fosa, de ferro o d'acer
74Coure i manufactures de coure
75Níquel i les manufactures
76Alumini i manufactures d'alumini
78Plom i manufactures de plom
79Zinc i manufactures de zinc
80Estany i les manufactures
81Altres metalls comuns, cermets i les manufactures
82Eines i útils, articles de ganiveteria i coberts de taula, de metalls comuns, i els components, de metalls comuns
83Manufactures de metalls comuns
84Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d'aquestes màquines o aparells
85Màquines, aparells i material elèctric, i els components, aparells d'enregistrament o reproducció de so, aparells d'enregistrament o reproducció d'imatges i so en televisió, i els components i accessoris
86Vehicles i material per a vies fèrries o similars amb els components, aparells mecànics, fins i tot electromecànics, de senyalització per a vies de comunicació
87Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components i accessoris
88Navegació aèria o espacial
89Navegació marítima o fluvial
90Instruments i aparells d'òptica, fotografia o cinematografia, de mesura, control o de precisió, instruments i aparells medicoquirúrgics, components i accessoris d'aquests instruments o aparells
91Rellotgeria
92Instruments musicals, components i accessoris d'instruments musicals
93Armes i municions, amb els components i accessoris
94Mobles; mobiliari medicoquirúrgic, articles de llit i similars, aparells d'enllumenat no expressats ni compresos en altres capítols, anuncis, rètols i plaques indicadores, lluminosos i articles similars, construccions prefabricades
95Joguines, jocs i articles per a esbarjo o per a esport, amb els components i accessoris
96Manufactures diverses
97Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat
98Conjunts industrials exportats de conformitat amb el Reglament (CEE) número 840/96 de la Comissió
99Posicions de reagrupament