Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.314,6 935,8 2.250,4
Girona 161,2 114,7 275,9
Lleida 96,0 62,8 158,8
Tarragona 168,8 116,6 285,4
Total 1.740,6 1.229,9 2.970,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.