Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 43,3
Indústria 580,0
Construcció 205,2
Serveis 2.512,1
Total 3.340,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.