Enquesta de població activa Metodologia

Població total
Grups d'edat
Catalunya. 4t. trimestre del 2017
    Valor
De 0 a 4 anys354,8
De 5 a 9 anys410,9
De 10 a 15 anys483,4
De 16 a 19 anys291,3
De 20 a 24 anys359,4
De 25 a 29 anys397,3
De 30 a 34 anys452,4
De 35 a 39 anys577,5
De 40 a 44 anys653,2
De 45 a 49 anys597,1
De 50 a 54 anys549,5
De 55 a 59 anys486,0
De 60 a 64 anys422,7
De 65 a 69 anys374,7
De 70 a 74 anys345,9
De 75 anys i més642,3
Total7.398,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 4t. trimestre del 2017.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t. trimestre del 2017. Actualització: 25 de gener del 2018.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 Població total T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 (+) Lloc de naixement T
 Tipus d'habitatge familiar T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t. trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t. trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t. trimestre del 2017. Actualització: 25 de gener del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2016. Actualització: 8 de maig del 2017.

Sou aquí: