Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Tipus de jornada
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Completa 1.454,2 1.069,9 2.524,1
Parcial 127,5 347,2 474,7
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles