Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades habituals
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 155,5 418,8 574,3
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.075,9 870,1 1.945,9
45 hores setmanals i més 297,7 101,2 398,8
Sense horari habitual 52,7 27,0 79,7
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles