Skip to main content
Groups
Code Description
1*011 Explotació de bestiar boví
1*012 Explotació intensiva de bestiar boví per a llet
1*013 Explotació intensiva de bestiar boví per a engreix
1*021 Explotació extensiva de bestiar oví
1*022 Explotació intensiva de bestiar oví per a cria
1*023 Explotació intensiva de bestiar oví per a engreix
1*024 Explotació de bestiar cabrum
1*031 Explotació extensiva de bestiar porcí
1*032 Explotació intensiva de bestiar porcí per a cria
1*033 Explotació intensiva de bestiar porcí per a engreix
1*041 Avicultura per a posta
1*042 Avicultura per a carn
1*051 Cuniculicultura
1*061 Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní
1*062 Apicultura
1*069 Altres explotacions ramaderes
1*071 Explotacions mixtes
1*111 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
1*112 Extracció i preparació d'antracita
1*113 Extracció i preparació de lignit bru
1*114 Fabricació de carbó de coc
1*121 Prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera
1*122 Extracció i distribució de petroli brut
1*123 Extracció, depuració i distribució de gas natural
1*124 Extracció de pissarres bituminoses
1*130 Refinació de petroli
1*141 Extracció i transformació de minerals radioactius
1*142 Preparació de minerals radioactius en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
1*143 Transformació de minerals radioactius. Tractament i emmagatzematge de residus radioactius
1*151 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
1*152 Fabricació i distribució de gas
1*153 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
1*161 Captació, tractament i distribució d'aigua per a nuclis urbans
1*162 Fabricació de gel per a la venda
1*211 Extracció i preparació de minerals de ferro
1*212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
1*221 Siderúrgia integral
1*222 Siderúrgia no integral
1*223 Fabricació de tubs d'acer
1*224 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
1*225 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics
1*231 Extracció de materials de construcció
1*232 Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats
1*233 Extracció de sal comuna
1*234 Extracció de pirites i sofre
1*239 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
1*241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
1*242 Fabricació de ciments, calçs i guixos
1*243 Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres
1*244 Indústries de la pedra natural
1*245 Fabricació d'abrasius
1*246 Indústries del vidre
1*247 Fabricació de productes ceràmics
1*249 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA
1*251 Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes farmacèutics de base)
1*252 Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura
1*253 Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria
1*254 Fabricació de productes farmacèutics
1*255 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final
1*311 Foneries
1*312 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
1*313 Tractament i recobriment dels metalls
1*314 Fabricació de productes metàl·lics estructurals
1*315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
1*316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
1*319 Tallers mecànics independents
1*321 Construcció de màquines i tractors agrícoles
1*322 Construcció de màquines per treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
1*323 Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
1*324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
1*325 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
1*326 Fabricació d'òrgans de transmissió
1*329 Construcció d'altres màquines i equips mecànics
1*330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instal·lació
1*341 Fabricació de fils i cables elèctrics
1*342 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
1*343 Fabricació de piles i acumuladors
1*344 Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics
1*345 Fabricació d'aparells electrodomèstics
1*346 Fabricació de llums i material d'enllumenat
1*351 Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
1*352 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
1*353 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
1*354 Fabricació de components electrònics i circuits integrats
1*355 Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so. Enregistrament de discos i cintes magnètiques
1*361 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors
1*362 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
1*363 Fabricació d'equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils
1*371 Construcció naval
1*372 Reparació i manteniment de vaixells
1*381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari
1*382 Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
1*383 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
1*389 Construcció d'altres materials de transport NCAA
1*391 Fabricació d'instruments de precisió, mesura i control
1*392 Fabricació de material medicoquirúrgic i d'aparells ortopèdics
1*393 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
1*399 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
1*411 Fabricació i envasament d'oli d'oliva
1*412 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
1*413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn. Incubació d'aus
1*414 Indústries làcties
1*415 Fabricació de sucs i conserves vegetals
1*416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins
1*417 Fabricació de productes de molineria
1*418 Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis
1*419 Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
1*420 Indústries del sucre
1*421 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
1*422 Indústries de productes per a l'alimentació animal, incloses les farines de peix
1*423 Elaboració de productes alimentaris diversos
1*424 Indústries d'alcohols etílics de fermentació
1*425 Indústries vinícoles
1*426 Sidreries
1*427 Fabricació de cervesa i malt cerveser
1*428 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
1*429 Indústries del tabac
1*431 Indústries del cotó i les seves mescles
1*432 Indústries de la llana i les seves mescles
1*433 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques
1*434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles
1*435 Fabricació de gèneres de punt
1*436 Acabat de tèxtils
1*437 Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
1*439 Altres indústries tèxtils
1*441 Adobament i acabat de cuirs i pells
1*442 Fabricació d'articles de cuir i similars
1*451 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
1*452 Fabricació de calçat d'artesania i a mida, inclòs el calçat ortopèdic
1*453 Confecció en sèrie de roba de tot tipus i els seus complements
1*454 Confecció a mida de roba i els seus complements
1*455 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
1*456 Indústries de la pelleteria
1*461 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrada, planejament, poliment, rentatge i similars)
1*462 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades i similars)
1*463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
1*464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
1*465 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
1*466 Fabricació de productes de suro
1*467 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls i similars (llevat de mobles)
1*468 Indústries del moble de fusta
1*471 Fabricació de pasta paperera
1*472 Fabricació de paper i de cartó
1*473 Transformació del paper i del cartó
1*474 Arts gràfiques (impressió gràfica)
1*475 Activitats similars a les arts gràfiques
1*476 Edició
1*481 Transformació del cautxú
1*482 Transformació de matèries plàstiques
1*491 Joieria i bijuteria
1*492 Fabricació d'instruments de música
1*493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
1*494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
1*495 Indústries manufactureres diverses
1*501 Edificació i obra civil
1*502 Consolidació i preparació de terrenys, demolicions, perforacions per a aflorament d'aigua, fonamentació i pavimentació
1*503 Preparació i muntatge d'estructures i cobertes. Pals i torres metàl·liques, carrils, comportes, grues i similars
1*504 Instal·lacions i muntatges
1*505 Acabat d'obres
1*506 Serveis auxiliars de la construcció i dragatges
1*507 Construcció, reparació i conservació de tot tipus d'obres
1*508 Agrupacions i unions temporals d'empreses
1*611 Comerç a l'engròs de tot tipus de mercaderies especificades en els grups del 612 al 617 i 619
1*612 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries. Productes alimentaris, begudes i tabac
1*613 Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
1*614 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics, de perfumeria i per al manteniment i funcionament de la llar
1*615 Comerç a l'engròs d'articles de consum durador
1*616 Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i de la química
1*617 Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial (llevat de la mineria i de la química)
1*618 Comercials exportadores i comerç a l'engròs en zones i dipòsits francs
1*619 Altres tipus de comerç a l'engròs no especificats en els grups 612 al 618
1*621 Comerç a l'engròs de ferralla i rebutjos metàl·lics no fèrrics
1*622 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
1*623 Recuperació i comerç de residus fora d'establiments permanents
1*631 Intermediaris del comerç
1*641 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
1*642 Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats
1*643 Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca, de l'aqüicultura i de cargols
1*644 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
1*645 Comerç al detall de vins i altres begudes
1*646 Comerç al detall de productes del tabac i articles per a fumador
1*647 Comerç al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini)
1*651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir
1*652 Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics. Comerç al detall de productes de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètics, i altres productes químics. Comerç al detall d'articles d'herbolari
1*653 Comerç al detall d'articles per al parament de la llar i materials de construcció
1*654 Comerç al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions; i de maquinària, accessoris i peces de recanvi
1*655 Comerç al detall de combustibles, carburants i lubrificants
1*656 Comerç al detall de béns de segona mà, com ara mobles, roba i estris ordinaris d'ús domèstic
1*657 Comerç al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
1*659 Comerç al detall d'altres productes
1*661 Comerç al detall mixt o integrat
1*662 Comerç al detall mixt o integrat
1*663 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat)
1*664 Comerç al detall en règim d'expositors en dipòsit i mitjançant màquines expenedores
1*665 Comerç al detall per correspondència o catàleg de tot tipus de productes
1*671 Serveis de restaurants
1*672 Serveis de cafeteries
1*673 Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense
1*674 Serveis especials de restaurant, cafeteria i cafè bar
1*675 Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats en mercats o places, a l'aire lliure en la via pública o jardins
1*676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
1*677 Serveis dels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, duts a terme fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació
1*681 Serveis de dispesa en hotels i motels
1*682 Serveis de dispesa en hostals i pensions
1*683 Serveis de dispesa en fondes, cases d'hostes i allotjaments turístics rurals
1*684 Serveis de dispesa en hotels apartament
1*685 Allotjaments turístics extrahotelers
1*686 Explotació d'apartaments privats mitjançant agència o empresa organitzada
1*687 Càmpings turístics en què es presten els serveis mínims de salubritat, com ara aigua potable, lavabos, aigüeres i similars
1*691 Reparació d'articles elèctrics per a la llar, vehicles automòbils i altres béns de consum
1*692 Reparació de maquinària industrial
1*699 Altres reparacions NCAA
1*711 Transport ferroviari per via normal
1*712 Transport ferroviari per via estreta
1*721 Transport de viatgers
1*722 Transport de mercaderies per carretera
1*729 Altres transports terrestres NCAA
1*731 Transport marítim internacional (llevat del de petroli brut i gasos)
1*732 Transport marítim de petroli brut i gasos
1*733 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors (llevat del transport de petroli brut i gasos)
1*741 Transport aeri regular
1*742 Transport aeri no regular
1*751 Activitats similars al transport terrestre
1*752 Activitats similars al transport marítim, per vies navegables interiors (explotació de ports i similars)
1*753 Activitats afins al transport aeri
1*754 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies
1*755 Agències de viatges
1*756 Activitats auxiliars i complementàries del transport (intermediaris)
1*757 Serveis de muda
1*761 Serveis telefònics
1*769 Altres serveis de telecomunicació
1*811 Banca
1*812 Caixes d'estalvis
1*819 Altres institucions financeres
1*821 Entitats asseguradores de vida i capitalització
1*822 Entitats asseguradores de malaltia i riscos diversos
1*823 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions i similars)
1*831 Auxiliars financers
1*832 Auxiliars d'assegurances
1*833 Promoció immobiliària
1*834 Serveis relatius a la propietat immobiliària i a la propietat industrial
1*841 Serveis jurídics
1*842 Serveis financers i comptables
1*843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme i similars)
1*844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars
1*845 Explotació electrònica per compte d'altri
1*846 Empreses d'estudis de mercat
1*849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA
1*851 Lloguer de maquinària i equips agrícoles
1*852 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció
1*853 Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic
1*854 Lloguer de vehicles automòbils sense conductor
1*855 Lloguer d'altres mitjans de transport
1*856 Lloguer de béns de consum
1*857 Lloguer d'aparells de mesura
1*859 Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent)
1*861 Lloguer de béns immobles de naturalesa urbana
1*862 Lloguer de béns immobles de naturalesa rústica
1*911 Serveis agrícoles i ramaders
1*912 Serveis forestals
1*913 Serveis relacionats amb la pesca i l'aqüicultura
1*921 Serveis de sanejament de vies públiques i similars
1*922 Serveis de neteja
1*931 Ensenyament reglat
1*932 Ensenyament no reglat de formació i perfeccionament professional, i educació superior
1*933 Altres activitats d'ensenyament
1*934 Ensenyament fora d'establiments permanents
1*935 Col·legis majors i residències d'estudiants
1*936 Recerca científica i tècnica
1*941 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana
1*942 Altres establiments sanitaris, balnearis i banys d'aigua dolça i de mar
1*943 Consultes i clíniques d'estomatologia i odontologia
1*944 Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris
1*945 Consultoris i clíniques veterinaris
1*951 Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres residencials
1*952 Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres no residencials
1*961 Producció i serveis relacionats amb la mateixa pel·lícula cinematogràfica (inclosos els vídeos)
1*962 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos
1*963 Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos
1*964 Serveis de radiodifusió, televisió i serveis d'enllaç i transmissió de senyals de televisió
1*965 Espectacles (llevat de cinema i esports)
1*966 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics
1*967 Instal·lacions esportives, escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
1*968 Espectacles esportius
1*969 Altres serveis recreatius NCAA
1*971 Bugaderies, tintoreries i serveis similars
1*972 Salons de perruqueria i instituts de bellesa
1*973 Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies
1*974 Agències de serveis domèstics
1*979 Altres serveis personals NCAA
1*981 Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions, aquàtics i pistes de patinatge
1*982 Tómboles, espectacles i jocs, i comerç al detall i serveis de restauració, propis de fires i verbenes, organització i celebració d'apostes esportives, loteries i altres jocs
1*983 Agències de col·locació d'artistes
1*989 Altres activitats de l'espectacle i el turisme. Organització de congressos. Parcs o recintes firals
1*991 Prestació de serveis per societats de desenvolupament industrial regional
1*999 Altres serveis NCAA
2*011 Doctors en ciències biològiques
2*012 Enginyers agrònoms i forestals
2*013 Veterinaris
2*021 Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura
2*022 Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals
2*023 Enginyers tècnics topògrafs
2*024 Ajudants i auxiliars en veterinària (sexadors de pollastres, castradors i similars)
2*099 Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca NCAA
2*111 Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques
2*112 Enginyers de mines
2*121 Doctors i llicenciats en ciències químiques
2*131 Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits
2*199 Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA
2*211 Enginyers aeronàutics
2*212 Enginyers navals
2*213 Enginyers de telecomunicacions
2*214 Enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers electromecànics de l'ICAI
2*221 Enginyers tècnics aeronàutics, ajudants i pèrits
2*222 Enginyers tècnics de telecomunicacions, ajudants i pèrits
2*223 Ajudants d'enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers tècnics electromecànics de l'ICAI
2*224 Dibuixants tècnics
2*225 Tècnics en telecomunicacions
2*226 Tècnics de so
2*227 Tècnics en il·luminació
2*228 Enginyers tècnics navals, ajudants i pèrits
2*299 Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA
2*311 Enginyers industrials i tèxtils
2*321 Enginyers tècnics industrials i tèxtils, ajudants i pèrits
2*322 Tècnics en arts gràfiques
2*399 Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA
2*411 Arquitectes
2*412 Enginyers de camins, canals i ports
2*421 Arquitectes tècnics i aparelladors
2*422 Enginyers tècnics d'obres públiques, ajudants i pèrits
2*431 Delineants
2*432 Decoradors dissenyadors d'interiors
2*499 Altres professionals de la construcció NCAA
2*511 Agents comercials
2*521 Tècnics en hoteleria
2*599 Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
2*611 Agents de ferrocarrils
2*612 Conductors de vehicles terrestres
2*699 Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
2*711 Actuaris d'assegurances
2*712 Agents representants i corredors d'assegurances
2*713 Agents d'assegurances, no representants
2*721 Agents col·legiats de la propietat industrial i de la propietat immobiliària
2*722 Gestors administratius
2*723 Administradors de finques
2*724 Intermediaris en la promoció d'edificis
2*725 Habilitats de classes passives
2*726 Graduats socials
2*727 Agents o intermediaris de préstecs
2*728 Agents de duanes
2*731 Advocats
2*732 Procuradors
2*733 Notaris
2*734 Registradors
2*741 Economistes
2*742 Intendents i professors mercantils
2*743 Pèrits mercantils
2*744 Diplomats en ciències empresarials
2*745 Corredors col·legiats de comerços
2*746 Corredors no col·legiats de comerços
2*747 Auditors de comptes i censors jurats de comptes
2*748 Administradors de la cartera de valors
2*749 Corredors intèrprets i corredors marítims
2*751 Professionals de la publicitat, relacions públiques i similars
2*761 Doctors i llicenciats en ciències exactes i estadístiques
2*762 Doctors i llicenciats en informàtica
2*763 Programadors i analistes d'informàtica
2*764 Diplomats en informàtica
2*765 Enregistradors informàtics i altres professionals auxiliars del tractament electrònic de dades
2*771 Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de préstecs i de drets de tot tipus
2*772 Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i altres professionals administratius
2*773 Detectius privats i professionals que presten serveis de vigilància, protecció i seguretat
2*774 Traductors i intèrprets
2*775 Doctors i llicenciats en filosofia i lletres
2*776 Doctors i llicenciats en ciències polítiques i socials, psicòlegs, antropòlegs, historiadors i similars
2*777 Especialistes en assumptes de personal, orientació i anàlisi professional
2*778 Diplomats en biblioteconomia i documentació
2*799 Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
2*811 Professionals que presten serveis de neteja
2*821 Personal docent de l'ensenyament superior
2*822 Personal docent de l'ensenyament mitjà
2*823 Personal docent de l'ensenyament general bàsic i preescolar
2*824 Professors de formació i perfeccionament professional
2*825 Professors de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics i similars
2*826 Personal docent d'ensenyaments diversos, com ara educació física i esports, idiomes, mecanografia, preparació d'exàmens i oposicions, i similars
2*831 Metges de medicina general
2*832 Metges especialistes (llevat dels estomatòlegs i els odontòlegs)
2*833 Estomatòlegs
2*834 Odontòlegs
2*835 Farmacèutics
2*836 Ajudants tècnics sanitaris i fisioterapeutes
2*837 Protèsics i higienistes dentals
2*838 Òptics optometristes i podòlegs
2*839 Massatgistes, bromatòlegs, dietistes i auxiliars d'infermeria
2*841 Naturòpates, acupuntors i altres professionals parasanitaris
2*851 Representants tècnics de l'espectacle
2*852 Apoderats i representants taurins
2*853 Agents de col·locació d'artistes
2*854 Experts en organització de congressos, assemblees i similars
2*855 Agents i corredors d'apostes en els espectacles
2*861 Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors, artistes i similars
2*862 Restauradors d'obres d'art
2*871 Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs de la xarxa comercial de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat (llevat dels classificats en el grup 855)
2*872 Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs d'altres organismes
2*873 Expenedors no oficials autoritzats per a la recepció d'apostes esportives, altres jocs i loteries diverses
2*881 Astròlegs, grafòlegs i similars
2*882 Guies de turisme
2*883 Guies intèrprets de turisme
2*884 Pèrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres
2*885 Liquidadors i comissaris d'avaries
2*886 Cronometradors
2*887 Maquilladors i esteticistes
2*888 Grafòlegs
2*899 Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió
3*011 Directors de cinema i teatre
3*012 Ajudants de direcció
3*013 Actors de cinema i teatre
3*014 Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris
3*015 Operadors de cámeres de cinema, de televisió i de vídeo
3*016 Humoristes, còmics, excèntrics, xerraires, recitadors i similars
3*017 Apuntadors i regidors
3*018 Artistes de circ
3*019 Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA
3*021 Directors coreogràfics
3*022 Ballarins
3*029 Altres activitats relacionades amb el ball NCAA
3*031 Professors i directors de música
3*032 Intèrprets d'instruments musicals
3*033 Cantants
3*039 Altres activitats relacionades amb la música NCAA
3*041 Jugadors i entrenadors de futbol
3*042 Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf
3*043 Pilots, entrenadors i preparadors de motociclisme i automobilisme
3*044 Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa
3*045 Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol
3*046 Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme
3*047 Jugadors, entrenadors i preparadors d'handbol, voleibol, pilota i altres esportistes d'hípica, lluita i similars
3*048 Àrbitres d'espectacles esportius
3*049 Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA
3*051 Matadors de toros
3*052 "Rejoneadors"
3*053 Subalterns
3*054 Caps de colles còmiques i similars
3*055 Personal de colles còmiques i similars
3*059 Altres activitats dels espectacles taurins