Saltar al contingut principal

1. Què és l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023?

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023 (EULP 2023) és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística corresponent (actuació 04 05 01), que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre (actualment prorrogada per a l'any 2023). Els organismes responsables són el Departament de Cultura, a través de la Secretaria de Política Lingüística, i l'Idescat.

L'EULP 2023 és la cinquena edició de l'Estadística d'usos lingüístics a Catalunya, que ja es va fer els anys 2003, 2008, 2013 i 2018.

2. Quins són els objectius?

L'objectiu principal de l'EULP 2023 és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal de la població a Catalunya, amb especial interès per la situació de l'ús del català. L'elaboració d'aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades oficials, ja que són necessàries per a la planificació de les polítiques lingüístiques i per emprendre i avaluar accions en el marc de l'ús social de la llengua.

Per assolir aquests objectius, el qüestionari de l'enquesta recull informació en els blocs temàtics següents:

 • Identificació i residència
 • Llengües i coneixements
 • Llar
 • Família
 • Entorns socials
 • Entorns de consum
 • Autovaloració d'ús
 • Entorn sociolingüístic
 • Autovaloració de coneixements
 • Dades sociodemogràfiques

Un objectiu secundari, que es pot analitzar en tractar-se d'una operació periòdica quinquennal, és observar l'evolució dels usos lingüístics en el temps.

3. A qui es demana aquesta informació?

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys o més incloses en el Registre de població de Catalunya. S'entrevisten unes 9.000 persones de Catalunya distribuïdes arreu del territori.

4. Quina és la font d'on prové la mostra d'entrevistats?

Per seleccionar els entrevistats s'ha utilitzat el Registre de població de Catalunya a 1 d'abril del 2023, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Aquest registre està custodiat per l'Idescat i regulat per la Llei d'estadística de Catalunya.

5. Com se selecciona la persona entrevistada?

Se selecciona per mitjà d'un mostreig aleatori estratificat, que consisteix a triar a l'atzar un nombre reduït de persones que representen tot Catalunya per territori de residència. També hi ha una mostra representativa per a l'Aran, atesa la seva especificitat lingüística.

Per garantir que la mostra seleccionada sigui el reflex exacte de la població general, és molt important que totes les persones seleccionades participin en l'enquesta.

6. És confidencial la informació que es demana?

Les dades de caràcter individual de l'enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i també per la legislació en matèria de protecció de dades personals. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic, i s'han de tractar amb les mesures de seguretat que garanteixin la seva confidencialitat. En aquest sentit, tot el personal de l'Idescat i d'altres organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fan una declaració de preservació del secret estadístic i els és d'aplicació el règim de responsabilitat previst per la llei en cas d'incompliment.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

7. És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya). Així ho expressa l'article 38 de la Llei esmentada: "Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica".

8. Com es fa l'enquesta?

L'enquesta es duu a terme mitjançant una metodologia combinada de qüestionari en línia, entrevista telefònica o entrevista presencial.

Si la persona entrevistada tria respondre el qüestionari per Internet (CAWI), ha d'utilitzar el nom d'usuari i la contrasenya subministrats a la carta de presentació de l'EULP 2023 que ha rebut prèviament per correu ordinari. Si el canal escollit és el telèfon, es farà una entrevista telefònica auxiliada per ordinador (CATI), i si no és possible la localització telefònica, es visitarà la llar de la persona seleccionada per fer l'entrevista presencial amb ajuda d'ordinador (CAPI). En aquest cas, l'enquestador portarà inexcusablement una credencial expedida per l'Idescat (amb la seva fotografia, nom i cognoms, número del document nacional d'identitat i el codi d'identificació de l'entrevistador) que haurà de mostrar als enquestats.

9. Pot respondre qualsevol persona de l'habitatge?

Només pot respondre l'entrevista la persona seleccionada; ningú més no ho pot fer. Si la persona seleccionada no és present en el moment de fer l'enquesta, no es pot entrevistar un altre membre de la llar en lloc seu.

10. Quan es duu a terme el treball de camp?

El treball de camp s'iniciarà l'última setmana de setembre del 2023 i s'allargarà fins al mes de març del 2024.

11. On puc demanar més informació?

Durant el període del treball de camp, hi ha disponible un telèfon i una adreça electrònica per atendre els dubtes que puguin sorgir.

 • Telèfon: 900 842 244
 • Adreça electrònica: usoslinguistics arrova idescat punt cat

12. On puc trobar els resultats de l'enquesta?

Podeu trobar els resultats d'aquesta estadística a l'apartat de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població del web de l'Idescat.