Saltar al contingut principal

1. Què és Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018?

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 (EULP 2018) és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística corresponent (actuació 04 05 01), que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat.

L'EULP 2018 és la quarta edició de l'Estadística d'usos lingüístics a Catalunya, que ja es va fer els anys 2003, 2008 i 2013. En l'edició del 2013 es va incorporar Internet com a nova via de recollida de la informació.

2. Quins són els objectius?

L'objectiu principal de l'EULP 2018 és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal de la població a Catalunya, amb especial interès per la situació de l'ús del català. L'elaboració d'aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades oficials, ja que són necessàries per a la planificació de les polítiques lingüístiques i per emprendre i avaluar accions en el marc de l'ús social de la llengua.

Per assolir aquests objectius, el qüestionari de l'enquesta recull informació en els blocs temàtics següents:

 • Identificació i residència
 • Llengües i coneixements
 • Llar
 • Família
 • Entorns socials
 • Entorns de consum
 • Autovaloració d'ús
 • Entorn sociolingüístic
 • Autovaloració de coneixements
 • Dades sociodemogràfiques

Un objectiu secundari, lligat al fet de tractar-se d'una operació periòdica quinquennal, és observar l'evolució dels usos lingüístics en el temps.

3. A qui es demana aquesta informació?

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys i més incloses en el Registre de població de Catalunya a 1 de gener del 2018. S'entrevisten unes 9.000 persones de Catalunya repartides per tot el territori.

4. Quina és la font d'on prové la mostra d'entrevistats?

Per seleccionar els entrevistats s'ha utilitzat el Registre de població de Catalunya, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Aquest registre està custodiat per l'Idescat i regulat per la Llei d'estadística de Catalunya.

5. Com se selecciona la persona entrevistada?

Se selecciona per mitjà d'un mostreig aleatori estratificat, que consisteix a triar a l'atzar un nombre reduït de persones que representen tot Catalunya per territori de residència. També hi ha una mostra representativa per a l'Aran, atesa la seva especificitat lingüística.

Per garantir que la mostra seleccionada sigui el reflex exacte de la població general, és molt important que totes les persones seleccionades participin en l'enquesta.

6. És confidencial la informació que es demana?

Les dades de caràcter individual de l'enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc no es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic. En aquest sentit, tot el personal de l'Idescat i d'altres organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fan una declaració solemne de preservació del secret estadístic i s'enfronten a penes severes en cas de violar-lo.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

7. És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya).

8. Com es fa l'enquesta?

L'enquesta es duu a terme mitjançant una metodologia combinada de qüestionari per Internet, entrevista telefònica o entrevista presencial.

Si la persona entrevistada tria respondre el qüestionari per Internet (CAWI), ha d'utilitzar el nom d'usuari i la contrasenya subministrats a la carta de presentació de l'EULP 2018 que ha rebut prèviament per correu ordinari. Si es contacta telefònicament, es farà una entrevista telefònica auxiliada per ordinador (CATI). I si no se la localitza per mitjà del telèfon, es visitarà la llar de la persona seleccionada per fer l'entrevista presencial amb ajuda d'ordinador (CAPI). En aquest cas, l'enquestador portarà inexcusablement una credencial expedida per l'Idescat (amb la seva fotografia, nom i cognoms, número del document nacional d'identitat i el codi d'identificació de l'entrevistador) que haurà de mostrar als enquestats.

9. Pot respondre qualsevol persona de l'habitatge?

Només pot respondre l'entrevista la persona seleccionada; ningú més no ho pot fer. Si la persona seleccionada no hi és no es pot entrevistar un altre membre de la llar en lloc seu.

10. Quan es duu a terme el treball de camp?

El treball de camp comença la primera setmana de març del 2018 i s'allargarà fins al mes de setembre.

11. On puc demanar més informació?

Durant el període del treball de camp hi ha disponible un telèfon i una adreça electrònica per atendre els dubtes que puguin sorgir.

 • Telèfon: 900 400 817
 • Adreça electrònica: usoslinguistics arrova idescat punt cat