Saltar al contingut principal

Despesa turística

Els informes de despesa turística reflecteixen la diversitat i la complementarietat de les fonts estadístiques, que són necessàries per oferir informació sobre l'impacte que el turisme té sobre l'economia catalana.

La informació sobre el turisme ha de ser obtinguda mitjançant registres administratius (dades de capacitat hotelera), enquestes a les empreses i als establiments (dades sobre ocupació hotelera o de càmpings, per exemple), enquestes de població (dades sobre el turisme emissor o sobre turisme receptor domèstic) o, finalment, enquestes de turistes en frontera (dades sobre turisme receptor internacional).

Aquesta pluralitat d'operacions d'estadística primària és complementada, a més, per operacions de síntesi relacionades amb els efectes econòmics de l'activitat turística. En aquest àmbit es troben tres operacions en el sistema estadístic català:

  • el consum dels residents fora del territori i dels no residents en el territori (comptes anuals i trimestrals de Catalunya)
  • l'efecte directe i total de l'activitat turística sobre els diferents sectors de l'economia catalana (aplicació de la despesa turística a les Taules Input-Output de Catalunya 2001)
  • el desenvolupament de la comptabilitat satèl·lit del turisme de Catalunya

En la primera part de l'informe, es recull l'estimació comptable de la despesa turística, en termes nominals i reals. Aquestes estimacions tenen com a font original el mateix Idescat, i el seu referent metodològic són les Taules Input-Output de Catalunya 2001.

En la segona part, es presenten resultats d'estadística primària en turisme receptor i emissor. En el turisme receptor internacional la font estadística originària és Frontur i Egatur, de l'Institut d'Estudis Turístics (IET), mentre que per al turisme receptor domèstic la font és l'enquesta sobre els viatges dels espanyols de la resta de comunitats autònomes, de la Direcció General de Turisme i de l'Idescat. Finalment, els fluxos de turisme emissor, tant domèstic com internacional, són coneguts gràcies a l'enquesta de la Direcció General de Turisme i de l'Idescat sobre els viatges dels catalans.

Publicació