Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 2021
Indústries extractives Indústries manufactureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya
Establiments (nombre) 211 37.456 1.740 1.297 40.704 221.462
Persones ocupades (nombre) 3.335 455.512 5.655 32.899 497.401 2.361.067
Ingressos d'explotació 6.672.723 131.810.260 16.797.724 4.745.155 160.025.862 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Volum de negoci 6.369.185 128.132.103 16.454.897 4.492.177 155.448.362 734.025.917
Vendes netes de productes 5.105.493 109.710.840 3.636.603 1.784.679 120.237.615 548.506.293
Vendes netes de mercaderies 1.156.172 10.995.292 10.825.300 326.658 23.303.422 128.183.050
Prestacions de serveis 107.520 7.425.973 1.992.994 2.380.839 11.907.326 57.336.574
Treballs realitzats per a l'actiu 13.990 718.909 57.691 70.613 861.203 2.977.799
Subvencions a l'explotació 66.537 441.796 86.867 39.919 635.119 4.585.028
Resta d'ingressos d'explotació 223.011 2.517.452 198.269 142.446 3.081.178 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 137.669 1.198.713 100.152 -8.283 1.428.251 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Variació existències productes acabats i en curs 125.342 796.870 12.391 4.727 939.330 5.512.786
Despeses d'explotació 6.681.856 126.413.327 15.219.462 4.453.975 152.768.620 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de mercaderies 1.152.781 9.199.482 8.136.202 113.479 18.601.944 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.373.702 66.898.524 2.256.208 1.198.205 74.726.639 386.451.139
Treballs realitzats per altres empreses 22.180 4.669.833 2.295.737 555.712 7.543.462 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Despeses de personal 198.198 19.614.234 430.651 1.267.265 21.510.348 90.094.079
Sous i salaris 148.510 15.378.940 335.867 950.860 16.814.177 69.522.922
Càrregues socials i altres despeses de personal 49.688 4.235.293 94.784 316.405 4.696.170 20.571.158
Despeses en serveis exteriors 583.610 20.767.468 953.160 879.318 23.183.556 95.351.033
Dotacions per a amortitzacions 209.372 4.110.370 676.298 331.534 5.327.574 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Resta de despeses d'explotació 142.013 1.153.418 471.205 108.462 1.875.098 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Inversió bruta en actius materials 123.628 4.378.004 673.438 201.286 5.376.356 27.468.390
Inversió bruta en actius intangibles 2.431 936.470 70.323 81.470 1.090.694 3.241.835
Resultat de l'exercici 34.727 4.963.210 1.056.180 228.913 6.283.030 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Notes:
El 2021 s’apliquen millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats del 2021 per a l’agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, si bé les variables econòmiques del conjunt del sector de la indústria es veuen molt poc afectades pel canvi.
La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
A partir de l'any 2019, el concepte d'empresa canvia d'unitat legal (NIF) a unitat estadística empresa (grup empresarial) per a les dades d'Espanya. En conseqüència, els resultats d'aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

A partir de l'any 2019, els resultats per a Espanya es mostren segons la unitat d'empreses estadístiques, mentre que per a Catalunya els resultats es continuen mostrant en unitats legals.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.