Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 2020
Indústries extractives Indústries manufactureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya
Establiments (nombre) 208 34.092 1.660 1.138 37.098 206.764
Persones ocupades (nombre) 3.379 441.397 5.580 33.114 483.470 2.292.568
Ingressos d'explotació 3.558.787 114.377.383 12.262.654 4.438.570 134.637.394 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Volum de negoci 3.355.401 111.452.232 11.999.811 4.109.395 130.916.839 604.087.971
Vendes netes de productes 2.564.323 94.294.261 2.086.219 1.528.536 100.473.339 453.551.854
Vendes netes de mercaderies 690.342 11.187.419 7.918.566 336.352 20.132.679 99.825.609
Prestacions de serveis 100.736 5.970.551 1.995.026 2.244.507 10.310.820 50.710.507
Treballs realitzats per a l'actiu 14.109 695.159 46.392 56.238 811.898 2.486.543
Subvencions a l'explotació 37.655 296.456 80.825 86.623 501.559 3.932.726
Resta d'ingressos d'explotació 151.622 1.933.536 135.626 186.314 2.407.098 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -109.299 147.587 -81.724 -4.782 -48.218 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Variació existències productes acabats i en curs -111.788 -168.346 -4.242 4.714 -279.662 -1.722.420
Despeses d'explotació 3.742.507 110.522.110 11.348.369 4.237.777 129.850.763 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de mercaderies 683.765 8.990.349 4.662.588 67.073 14.403.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.122.435 55.429.452 1.205.499 898.619 59.656.005 311.776.918
Treballs realitzats per altres empreses 18.949 4.005.976 2.696.899 611.507 7.333.331 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Despeses de personal 194.526 17.975.876 432.853 1.251.178 19.854.433 85.217.609
Sous i salaris 144.535 13.901.492 308.251 938.009 15.292.287 65.037.155
Càrregues socials i altres despeses de personal 49.991 4.074.383 124.602 313.169 4.562.145 20.180.454
Despeses en serveis exteriors 453.183 18.299.778 939.994 922.599 20.615.554 83.993.742
Dotacions per a amortitzacions 187.107 4.005.825 695.019 344.526 5.232.477 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Resta de despeses d'explotació 82.542 1.814.853 715.517 142.275 2.755.187 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Inversió bruta en actius materials 116.155 3.924.526 486.101 196.452 4.723.234 26.037.578
Inversió bruta en actius intangibles 5.171 897.584 47.015 62.840 1.012.610 3.039.333
Resultat de l'exercici 600.385 3.504.194 848.311 205.614 5.158.504 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Notes:
- La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
- A partir de l'any 2019, el concepte d'empresa canvia d'unitat legal (NIF) a unitat estadística empresa (grup empresarial) per a les dades d'Espanya. En conseqüència, els resultats d'aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Estadística EIE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

A partir de l'any 2019, els resultats per a Espanya es mostren segons la unitat d'empreses estadístiques, mentre que per a Catalunya els resultats es continuen mostrant en unitats legals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".