Saltar al contingut principal

Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes

Sector indústria. Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes 2020
Espanya Resta de la UE Resta del món Total
Total indústria 82.882.779 33.147.444 14.886.615 130.916.839
Indústries extractives i refinació del petroli 3.150.145 144.983 60.273 3.355.401
Indústries de productes alimentaris 18.646.889 4.279.532 3.472.764 26.399.184
Fabricació de begudes i indústria del tabac 1.905.351 303.229 257.124 2.465.704
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 2.308.749 1.223.623 427.971 3.960.342
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 700.403 156.037 61.141 917.581
Indústria del paper i de les arts gràfiques 3.989.591 909.002 488.009 5.386.602
Indústries químiques 9.186.136 4.595.623 2.814.752 16.596.511
Fabricació de productes farmacèutics 3.429.836 2.526.019 1.323.549 7.279.404
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 3.023.299 1.522.713 452.999 4.999.011
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 2.055.218 422.803 193.235 2.671.255
Metal·lúrgia 1.591.248 1.116.689 449.847 3.157.784
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.344.922 1.537.353 678.768 7.561.043
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 3.084.680 1.618.380 960.479 5.663.539
Fabricació de maquinària i equips ncaa 2.406.884 1.404.946 1.103.819 4.915.649
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3.622.427 9.647.006 1.460.945 14.730.379
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 267.704 232.256 96.460 596.421
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 1.313.123 495.272 248.752 2.057.147
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.799.373 137.979 157.323 2.094.676
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 11.225.735 749.208 24.867 11.999.811
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 3.831.067 124.791 153.538 4.109.395
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: El Regne Unit va sortir de la Unió Europea el 31 de gener del 2020.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Estadística EIE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Destinació geogràfica de les vendes
Distribució de l'import total del volum de negoci de l'empresa entre tres mercats geogràfics: Espanya, resta de la Unió Europea i resta del món.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".