Saltar al contingut principal

Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes

Sector indústria. Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes Total indústria
Espanya Resta de la UE Resta del món Total
2020 82.882.779 33.147.444 14.886.615 130.916.839
2019 96.086.310 35.714.260 16.994.870 148.795.441
2018 97.535.939 34.521.240 14.949.968 147.007.147
2017 90.340.111 34.043.416 14.442.314 138.825.841
2016 84.993.848 31.484.911 13.523.609 130.002.368
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Notes:
- El Regne Unit va sortir de la Unió Europea el 31 de gener del 2020.
- L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

EIE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística estructural d'empreses del sector industrial (EIE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Destinació geogràfica de les vendes
Distribució de l'import total del volum de negoci de l'empresa entre tres mercats geogràfics: Espanya, resta de la Unió Europea i resta del món.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".