Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 Catalunya. 2020
Indústries extractives Indústries manufactureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Total
Valor de la producció 2.723.605 104.826.695 7.478.177 4.269.610 119.298.087
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.122.435 55.429.452 1.205.499 898.619 59.656.005
Treballs realitzats per altres empreses 18.949 4.005.976 2.696.899 611.507 7.333.331
Despeses en serveis exteriors 453.183 18.299.778 939.994 922.599 20.615.554
Valor afegit brut a preus de mercat 129.038 27.091.489 2.635.785 1.836.884 31.693.196
Impostos sobre la producció i els productes 20.696 322.406 394.957 45.198 783.257
Subvencions a l'explotació 37.655 296.456 80.825 86.623 501.559
Valor afegit brut a cost de factors 145.996 27.065.541 2.321.652 1.878.310 31.411.499
Despeses de personal 194.526 17.975.876 432.853 1.251.178 19.854.433
Excedent brut d'explotació -48.529 9.089.664 1.888.799 627.132 11.557.066
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

Estadística EIE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció (Estadística estructural d'empreses del sector industrial)
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".