Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 Catalunya. 2022
Indústries extractives Indústries manufactureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Total
Valor de la producció 7.769.924 140.969.772 10.731.303 4.938.500 164.409.499
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.696.358 80.198.571 3.744.400 1.319.799 90.959.128
Treballs realitzats per altres empreses 24.437 4.977.502 1.998.175 623.950 7.624.063
Despeses en serveis exteriors 655.318 24.239.625 998.271 993.897 26.887.111
Valor afegit brut a preus de mercat 1.393.811 31.554.075 3.990.457 2.000.854 38.939.197
Impostos sobre la producció i els productes 21.038 370.372 409.281 39.462 840.153
Subvencions a l'explotació 119.495 561.904 90.264 49.248 820.911
Valor afegit brut a cost de factors 1.492.267 31.745.606 3.671.441 2.010.640 38.919.955
Despeses de personal 210.420 20.168.904 407.414 1.332.534 22.119.271
Excedent brut d'explotació 1.281.847 11.576.703 3.264.027 678.106 16.800.683
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Notes:
El 2021 s’apliquen millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats del 2021 per a l’agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, si bé les variables econòmiques del conjunt del sector de la indústria es veuen molt poc afectades pel canvi.
La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.

Darrera actualització: 4 de juliol de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció (Estadística estructural d'empreses del sector industrial)
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.