Saltar al contingut principal

Principals indicadors. Per agrupacions d'activitat

Sector indústria. Principals indicadors. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 Catalunya. 2022
Indústries extractives Indústries manufactureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Total
Productivitat (euros) 445.292 70.100 623.748 62.859 78.771
Despeses de personal per assalariat (euros) 63.963 46.376 76.257 42.273 46.562
Taxa de valor afegit (%) 19,2 22,5 34,2 40,7 23,7
Taxa de despeses de personal (%) 14,1 63,5 11,1 66,3 56,8
Taxa bruta d'explotació (%) 14,3 7,9 12,2 14,0 8,9
Taxa de salarització (%) 98,2 96,0 90,8 98,5 96,1
Taxa d'inversió (%) 14,2 18,8 20,2 20,8 18,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat (%) 12,4 31,6 29,5 22,9 30,9
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.

Darrera actualització: 4 de juliol de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Despeses de personal per assalariat
Quocient entre les despeses de personal i el nombre mitjà anual d'assalariats. A les taules s'expressa en euros.
Productivitat
Quocient entre el valor afegit a cost de factors i el nombre mitjà dels ocupats en l'any. Representa l'aportació de cada ocupat a la generació de rendes de l'empresa. És una mesura de l'eficiència del factor treball. S'expressa en euros.
Taxa bruta d'explotació
Proporció que l'excedent brut d'explotació representa respecte al volum de negoci. S'expressa en tant per cent.
Taxa de despeses de personal
Proporció que les despeses de personal representen respecte al valor afegit brut a cost de factors. Es pot considerar una mesura de la participació de l'ocupació assalariada en la renda generada en el sector que es consideri. S'expressa en tant per cent.
Taxa de participació femenina en el personal assalariat
Proporció del nombre de dones assalariades sobre el total de persones assalariades, ambdós en mitjana anual. S'expressa en tant per cent.
Taxa de salarització
Proporció del nombre de persones assalariades sobre el nombre de persones ocupades, ambdós en mitjana anual. S'expressa en tant per cent.
Taxa de valor afegit
Proporció que el valor afegit brut al cost de factors representa respecte al valor de la producció. Mostra la capacitat de generació de rendes per unitat de producte o servei. S'expressa en tant per cent.
Taxa d'inversió
Proporció que la inversió total (tant en actius materials com intangibles) representa respecte al valor afegit a cost de factors. S'expressa en tant per cent.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial , anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del sector industrial. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l' INE amb la col·laboració de l'Idescat. Ofereix informació estructural de les empreses industrials (establiments, població ocupada, producció, costos i vendes) desagregada per grans sectors i per 14 agrupacions de la CCAE-2009.

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per poder oferir resultats per a l'àmbit de comunitat autònoma. L'Idescat du a terme una explotació anual de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

L'any 2008 l'Enquesta industrial d'empreses es reforma per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007. També s'hi introdueixen algunes modificacions per millorar la qualitat de l'enquesta mantenint l'objectiu estratègic de reduir la càrrega de resposta dels informants.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.