Saltar al contingut principal

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2024

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de clima empresarial corresponents al segon trimestre del 2024. El treball de camp es durà a terme a partit del dia 14 de juny i finalitzarà el dia 4 de juliol.

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística de periodicitat trimestral, de caràcter oficial, integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2024 actuació 02 03 06, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Aquesta estadística es fa mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona.

El principal objectiu de l'Enquesta de clima empresarial és conèixer de manera ràpida la situació i l'evolució dels establiments amb activitat a Catalunya i, a partir d'aquesta informació, anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic. Es recullen dades de cinc sectors d'activitat: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.

A més de les preguntes bàsiques per conèixer la situació i l'evolució del negoci en un període determinat, el qüestionari recull cada trimestre informació d'àmbits d'interès en l'entorn empresarial a través del Mòdul d'actualitat empresarial.

Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T2/2024