Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

Codi: 01 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització de la base de dades de la població estrangera d'acord amb les xifres oficials de població del Padró continu a 1 de gener. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 50.000 habitants.Actualització de la informació referida a les naturalitzacions i als permisos de residència per treball i estudi. Les dades es presenten per províncies i Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

Finalitat: Actualització anual del nombre i les característiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons el sexe, l'edat i la nacionalitat, amb comparacions entre els diversos anys i territoris.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Padró municipal d'habitants i registres administratius relatius a permisos i naturalitzacions procedents de l'Observatori Permanent de la Immigració (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement i lloc de residència

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2015

Cost directe estimat: 14.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/010401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació dels estrangers residents a Catalunya segons les seves característiques demogràfiques bàsiques i els països de procedència, a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya. S'han publicat les dades estadístiques relatives a les concessions de nacionalitat i als estrangers amb autorització de residència a partir de la informació procedent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Referència temporal de les dades: 2015 (1 de gener)

Desagregació territorial: les dades del Padró d'habitants es publiquen per a Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques, municipis i districtes (per als municipis de 45.000 habitants i més). Les estadístiques de concessions de nacionalitat i permisos de residència es publiquen per a Catalunya i províncies.

Resultats publicats:

Població estrangera

Població per nacionalitat

Concessions de nacionalitat

Estrangers amb autorització de residència

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015