Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Codi: 07 11 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació del Dret Privat del Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Finalitat: Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre les sol·licituds de mediació familiar i comunitària, les mediacions finalitzades, les derivacions judicials i les mediacions d'àmbit judicial finalitzades, i sobre el nombre de mediadors, per àmbits territorials.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials, nombre de mediadors

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/071101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadístiques bàsiques sobre sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials i mediacions d'àmbit judicial finalitzades i nombre de mediadors, per àmbits territorials.

Referència temporal: 2014

Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques de mediació en l'àmbit del dret privat

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques de mediació en l'àmbit del dret privat 2014 (PDF)

Estadístiques de mediació en l'àmbit del dret privat 2014 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.