Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

Codi: 12 24 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

Finalitat: Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (públics de menys de 9 places, que inclouen els vehicles funeraris i els autoturismes; i autobusos de servei públic) i mercaderies (servei públic, que inclouen tant els vehicles pesants com els lleugers; i servei privat)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre d'autoritzacions de transport anual concedides a Catalunya i per províncies.

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Transport i Mobilitat", apartat "Carreteres") i l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Transports i TIC", apartat "Carreteres- Autoritzacions del transport per carretera").

Referència de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya i províncies

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Carreteres. Transport i TIC. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Transport per carretera (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Transport per carretera (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.