Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Codi: 14 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Finalitat: Coneixement de les característiques principals de l'economia del sector de l'audiovisual, el seu finançament, la seva oferta i l'ocupació generada, i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals.

Organismes responsables: Institut Català de les Empreses Culturals, Departament de la Presidència, Departament de Cultura, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, establiment, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: macromagnituds econòmiques del sector de l'audiovisual; oferta de continguts i producció física; hàbits i consum final de béns i serveis audiovisuals

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/140801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recull de les principals característiques de l'economia del sector audiovisual, a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya (el seu finançament, la seva oferta i l'ocupació generada) i de la demanda de béns i serveis audiovisuals.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de l'audiovisual

Observacions:

En el moment de redactar aquest informe està en fase d'elaboració la publicació electrònica "Estadística de l'audiovisual a Catalunya. 2013", la qual es preveu que estigui disponible a finals del segon trimestre d'enguany.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015