Saltar al contingut principal

EL WEB DE L'IDESCAT

Codi: 25 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment, actualització i ampliació del web de l'Idescat per facilitar la difusió dels resultats estadístics i l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes anuals d'actuació estadística. Durant el 2012 s'iniciaran tres nous projectes en relació amb el web: el desenvolupament d'una aplicació per difondre les actuacions i resultats dels programes estadístics anuals, la implementació i integració de mapes i gràfics, així com l'estudi i implementació d'una eina de portal per crear el Portal de l'estadística de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: PORTAL DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUNYA

Finalitat: Manteniment, actualització i ampliació de serveis del web de l'Idescat per a facilitar l'accés al conjunt de la informació derivada dels programes anuals d'actuació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 280.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/250101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El web de l'Idescat és el seu mitjà de difusió principal i està estructurat per abastir tant una cerca temàtica com per territori, complementada amb productes de síntesi que presenten la informació bàsica de Catalunya i els indicadors principals d'àmbit municipal. Durant el 2012 s'ha realitzat el desenvolupament d'una aplicació per difondre les actuacions i resultats dels programes estadístics anuals, s'ha iniciat la primera fase del projecte d'implementació i integració de mapes i gràfics, així com l'estudi d'una eina de portal per crear el Portal de l'estadística de Catalunya.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya, comarcal, municipal

Resultats publicats:

Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.