Saltar al contingut principal

Estadística del Padró municipal d'habitants

Codi: 01 01 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Explotació estadística del Padró continu per obtenir la distribució de la població per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener. Actualització de la base de dades de la població estrangera. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 45.000 habitants.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident,

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, generació, nacionalitat, lloc de naixement

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals, inframunicipal, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 1 de gener del 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2021 (el mes de maig es publiquen dades avançades referides a 1 de gener del 2021)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010101

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Piràmide de població per sexe i edat. Població per nacionalitat i lloc de naixement.

Referència temporal de les dades: 2020 (s'han publicat dades definitives a 1 de gener de 2020 i dades avançades a 1 de gener de l'any 2021)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals, inframunicipal

Resultats publicats:

Padró municipal d'habitants (PMH)

Ampliació de resultats de la població estrangera

Població estrangera. Indicadors anuals

Xifres de població. Anuari estadístic de Catalunya

Territori. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021