Saltar al contingut principal

Estadística del comerç amb l'estranger

Codi: 02 05 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 05. Sector exterior

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 28.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: operacions de comerç exterior

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: valor i volum de les importacions i exportacions per destinació econòmica dels béns, per branques d'activitat, per àrees geogràfiques i països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI, TARIC i mitjans de transport.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019-2020 (mesos d'octubre del 2019 fins al setembre del 2020)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020501

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020