Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Codi: 03 05 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 05. Comerç

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç d'àmbit estatal per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empresa

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió, excedent brut d'explotació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030501

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.