Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Codi: 03 05 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 05. Comerç

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç d'àmbit estatal per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empresa

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, persones ocupades, assalariades, no assalariades, personal assalariat equivalent a jornada completa, hores treballades pel personal assalariat, ingressos d'explotació, volum de negoci, treballs realitzats per a l'actiu, subvencions a l'explotació, altres ingressos, resultat de l'exercici, destinació geogràfica de les vendes, vendes a l'engròs i al detall, marge comercial brut, variacions d'existències, despeses d'explotació, consums, treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, sous i salaris, càrregues socials i altres despeses de personal, despeses en serveis exteriors, dotacions per a amortitzacions, altres despeses, impostos sobre la producció i els productes, compres, valor de la producció, valor afegit brut, excedent brut d'explotació, indicadors

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030501

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.