Saltar al contingut principal

Estadística de població activa

Codi: 04 01 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.500 €

Ressenya: Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal per disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, activitat i inactivitat, ocupació i atur segons característiques sociodemogràfiques i laborals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020-2021 (4t trimestre del 2020 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2021)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021