Saltar al contingut principal

Marc Input-Output de Catalunya

Aquest apartat inclou informació dels diferents projectes input-output que s'han portat a terme a Catalunya. El darrer d'aquests projectes correspon al Marc input-output 2016 (MIOC 2016).

El Marc input-output és un sistema d'informació macroeconòmica que permet millorar el coneixement d'una economia. El Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010) constitueix el marc comptable de referència en l'elaboració de l'anàlisi input-output, amb l'objectiu d'efectuar una descripció sistemàtica i detallada del total d'una economia, dels seus components i de les seves relacions amb altres economies. Les directrius del SEC 2010 garanteixen l'homogeneïtat metodològica i faciliten la comparabilitat de les dades econòmiques a escala internacional.

En el Marc input-output, mitjançant les taules d'origen, de destinació i la taula simètrica, es descriu amb detall el procés productiu (estructura de costos, renda generada i ocupació) i els fluxos de béns i serveis (producció, consum intermedi, consum final, inversió, exportacions, importacions, etc.). La congruència d'aquest Marc es garanteix mitjançant dues identitats comptables: la suma de les rendes generades en cada branca d'activitat és igual al seu valor afegit brut i, en relació amb cada producte, l'oferta és igual a la demanda.

El Marc input-output de Catalunya 2016 (MIOC 2016) és la cinquena edició d'aquesta estadística elaborada a Catalunya; les precedents van ser les Taules input-output 2001 (TIOC 2001), les Taules input-output 2005 (TIOC 2005), el Marc input-output de Catalunya 2011 (MIOC 2011) i el Marc input-output 2014 (MIOC 2014).

Taules disponibles [+]