Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.