Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Temps de cerca d'ocupació
Espanya. 3r trimestre del 2021
    Valor
5 mesos i menys 1.089,2
De 6 a 11 mesos 447,8
De 12 a 23 mesos 698,2
2 anys i més 940,4
Ja han trobat una ocupació 241,1
Total 3.416,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.