Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2024
    Valor
Persona principal 1.128,2
Cònjuges 592,1
Fills 484,5
Resta de persones de la llar 385,6
Total 2.590,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.