Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Experiència laboral
Catalunya. 1r trimestre del 2024
    Valor
Han treballat abans 2.006,5
No han treballat abans 583,8
Total 2.590,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.