Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 1.261,4
Educació secundària 1a. etapa 396,2
Educació secundària 2a. etapa 356,8
Educació superior 239,8
Total 2.254,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.