Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2022
    Valor
Analfabets i educació primària 886,9
Educació secundària 1a. etapa 745,7
Educació secundària 2a. etapa 455,4
Educació superior 409,9
Total 2.497,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.