Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 1999
    Valor
Una persona 311,6
Dues persones 589,4
Tres persones 538,9
Quatre persones 494,5
Cinc persones i més 204,2
Total 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.