Producte interior brut (PIB). Base 2010. III/2016

15.12.2016
Novetats

Arxius adjunts

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,7% intertrimestral al tercer trimestre del 2016.

Des de l'òptica de la demanda, el conjunt de l'economia catalana creix impulsat per la demanda interna, amb un augment del 2,3% interanual, com també per la contribució del saldo exterior (1,4%). L'evolució seguida per la demanda interna reflecteix principalment la desacceleració del consum de les llars (2,5%) i de la formació bruta de capital en béns d'equipament (2,6%) el tercer trimestre de l'any. Pel que fa a l'aportació en el creixement del sector exterior, cal destacar l'evolució de les exportacions de béns i serveis (4,1%), que supera el creixement de les importacions en el mateix període (2,8%).

Des de l'òptica de l'oferta, s'aprecia la notable activitat de la indústria, que assoleix un creixement del 5,4% interanual. Els serveis i la construcció també contribueixen al creixement econòmic, amb taxes del 3,1% i del 2,9%, respectivament. Finalment, el sector agrari manté una taxa de creixement estable en el tercer trimestre de l'any, del 0,1%, en el tercer trimestre de l'any.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps i distribuïts a través del mercat. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement o decreixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2510

Sou aquí:

  • Novetats
  • Producte interior brut (PIB). Base 2010. III/2016