Comptabilitat trimestral (PIBT). Base 2010. IV/2016

16.03.2017
Novetats

Arxius adjunts

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment del 2,8% interanual i del 0,5% intertrimestral al quart trimestre del 2016.

Des de l'òptica de l'oferta, es mostra el notable dinamisme del sector de la construcció, que va assolir un 5,0% interanual el quart trimestre del 2016. Per la seva banda, la indústria va créixer un 3,9%, i els serveis, tot i que van moderar el ritme de creixement, van tancar l'any amb una variació del 2,3% interanual. Finalment, l’agricultura va mantenir el bon comportament de la resta de trimestres de l’any i va tancar el quart trimestre amb una taxa de variació del 9,2%. Des de l'òptica de la demanda, la interna va mostrar un creixement del 2,7% i una aportació del saldo exterior del 0,5% el quart trimestre.

L’Idescat amplia els resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya publicant per primera vegada els agregats del PIB des del vessant de l’oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, publica les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l’oferta, l’Idescat amplia el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps i distribuïts a través del mercat. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

Comptabilitat trimestral (PIB)

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2588

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptabilitat trimestral (PIBT). Base 2010. IV/2016