Comptabilitat trimestral. T2/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,0% interanual i de l'1,1% intertrimestral al segon trimestre del 2017.

Des de l'òptica de la demanda, s'observa que el conjunt de l'economia catalana creix, impulsat per l'evolució positiva de la demanda interna, amb un augment del 2,8% interanual, així com per la contribució, tot i que més moderada, del saldo exterior (0,6%).

Des de l'òptica de l'oferta, s'aprecia l'evolució de la construcció, que tanca el segon trimestre amb un increment del 6,5% interanual. La indústria manté una notable activitat, amb un creixement del 2,9%. Els serveis també contribueixen en bona mesura al creixement econòmic i tanquen el segon trimestre de l'any amb un increment del 2,7% interanual. Finalment, l'agricultura registra un creixement positiu de l'1,4%.

L'Idescat amplia els resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya i publica els agregats del PIB des del vessant de l'oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, publica les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l'oferta, l'Idescat amplia el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2739

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptabilitat trimestral. T2/2017