Impost sobre la renda de les persones físiques. 2015

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2015, amb 24.728 i 23.553 euros, respectivament. Així, totes dues comarques van guanyar 7 punts percentuals respecte a l'any 2014.

Si es fa l'anàlisi per municipis, Sant Just Desvern i Sant Cugat del Vallès són els que van mostrar els valors més elevats, amb 39.793 i 38.710 euros respectivament; també tots dos municipis van incrementar 13 i 6,7 punts percentuals respecte de l'any anterior.

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren.

L'Idescat presenta anualment les dades de la base imposable general i la quota resultant de l'autoliquidació per declarant de l'IRPF amb un desglossament per municipis de més de 1.000 habitants, capitals comarcals, comarques, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya. Aquestes dades s'elaboren a partir de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La base imposable general és l'import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Principalment inclou, els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari (propietat intel·lectual i industrial, arrendament de béns mobles, cessió del dret a l'explotació de la imatge, etc.), els rendiments empresarials i professionals, i les variacions patrimonials.

La quota resultant de l'autoliquidació és la quantia resultant de minorar a la quota líquida les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i les compensacions fiscals.

Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2796

Sou aquí:

  • Novetats
  • Impost sobre la renda de les persones físiques. 2015