Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2017

El 85,7% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha usat Internet en els darrers 3 mesos, amb un increment de 2,9 punts respecte a un any enrere, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars 2017. El 81,8% ho fa de manera habitual, almenys una vegada per setmana, dada que se situa 1,8 punts per sobre de la mitjana espanyola.

Pel que fa a les compres a través d'internet, el 45,5% de les persones de 16 a 74 anys han comprat a través d'Internet en els 3 mesos anteriors a la realització de l'enquesta. Aquesta dada suposa un augment de 4,1 punts respecte de l'any 2016 (41,4%) i se situa 5,5 punts per sobre de la mitjana espanyola (40,0%). Per franges d'edat, gairebé 2 de cada 3 persones de 25 a 34 anys (un 64,2%) han adquirit béns o serveis a través de la xarxa en aquest període, i en els trams de 16 a 24 anys i de 35 a 44 ho han fet més de la meitat (un 54,2% i un 54,5%, respectivament).

El percentatge de nens de 10 a 15 anys que disposen de telèfon mòbil s'ha incrementat en 3,8 punts, en passar del 65,6% l'any 2016 al 69,4% d'enguany.

Quant a l'equipament de les llars, el 81,2% disposa d'algun tipus d'ordinador i el 82,9% té accés a Internet a través de banda ampla. Més de la meitat dels habitatges de Catalunya (54,0%) disposa de tauleta tàctil.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya, amb informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors d'equipament a les llars i d'ús de les TIC per part de la població catalana.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2811

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2017