Saltar al contingut principal

Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants. Valor afegir brut per branques d'activitat

Es publiquen els valors afegits bruts a 11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants, de les comarques de Catalunya i l'Aran. També es difonen els valors afegits bruts pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals. Alhora s’actualitza la sèrie del PIB 2012-2016, en coherència amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

L'any 2015, el pes de la indústria en el valor afegit brut (VAB) va ser superior al 75% en els municipis següents: La Canonja (88,5%), Santa Margarida i els Monjos (77,3%) i Guissona (75,5%). Pel que fa al sector serveis, aquest va representar més del 75% del VAB en un terç dels municipis. Salou, Alella, Calella, Altafulla i l’Hospitalet de Llobregat, van ser els que presenten els valors més alts, a l’entorn del 90%.

Per comarques, els serveis van ser la principal activitat econòmica a 37 de les 41 comarques i Aran. El Barcelonès va seguir sent la comarca on els serveis tenien un pes més elevat (87,3%), seguit del Garraf amb un 80,6%. Respecte a la indústria, 4 comarques mostren un pes sobre el total del seu VAB molt superior a la mitjana catalana (21,1%), en concret la Ribera d’Ebre (70%), la Segarra (53,5%), la Conca de Barberà (52,1%) i l’Alt Camp (51,7%).

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores al territori. Es calcula a preus de mercat, perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia; és a dir, comprèn els valors afegits bruts de les principals branques d'activitat, valorats a preus bàsics.

Les estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya base comptable 2010 tenen com a referent metodològic el Marc Input Output de Catalunya 2011 i els resultats dels Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Producte interior brut territorial. Base 2010