Saltar al contingut principal

Avanç de la variació del PIB. T2/2018

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 3,1% al segon trimestre del 2018, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. Per sectors d'activitat mostren increments: la construcció (5,7%), la indústria (4,4%) i els serveis (2,5%); mentre que l'agricultura disminueix un 0,8%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana ha crescut un 0,7%.

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es difonen vuit taxes de variació del PIB cada any, dues per trimestre. A l'entorn de quaranta dies després de l'acabament del trimestre es publica l'Avanç del PIB (responsabilitat de l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda), que es calcula amb informació conjuntural i incompleta. Posteriorment, aquestes estimacions són actualitzades per la Comptabilitat trimestral elaborada per l'Idescat.

La Comptabilitat trimestral es calcula tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda i amb informació conjuntural completa del trimestre. Aquest cicle es repeteix cada trimestre. Per tant, mentre que l'Avanç del PIB pretén fonamentalment rapidesa en la informació, la Comptabilitat trimestral pretén una estimació integrada i coherent tant del costat de l'oferta com de la demanda.

Més informació

Comptabilitat trimestral (PIB)

Indicadors d'estructura econòmica

Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Base 2010