Enquesta de població activa. T3/2018

L' atur disminueix a Catalunya en 72.000 persones al tercer trimestre del 2018 respecte de l'any anterior (−15,1%) i se situa en 403.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 10,63% (1,91 punts menys que un any enrere), segons l'EPA. Per sexe, la davallada interanual de l'atur de les dones és superior a la dels homes (−20,3% i −9,8%, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 55 anys i més (−33,1%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al tercer trimestre del 2018 disminueix en 20.300 (−14,2%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 122.800 llars.

La població ocupada augmenta de 77.300 i se situa en 3.393.900 persones, un 2,3% més que al mateix període de l'any anterior. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, l'increment absolut més elevat de la població ocupada és a la indústria (37.600 persones; 6,3%), seguit del sector serveis (33.700 persones; 1,4%) i de l'agricultura (5.500 persones; 9,9%), mentre que la construcció es manté estable. Per sexe, va augmentar més l'ocupació en les dones (2,7%) que en els homes (2,0%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre la població de 16 a 24 anys (10,8%), seguit del grup de 55 anys i més (5,7%). Segons el tipus de jornada, augmenta l'ocupació a jornada completa (3,1%) mentre que disminueix a jornada parcial (−2,5%). Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte temporal (6,4%) és superior que el de l'indefinit (2,0%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural creix un 0,2% interanual i se situa en 166.300 persones (4,9% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector de la cultura ocupa 91.300 homes i 75.000 dones.

En el sector turístic, la població ocupada decreix un 0,4% respecte del tercer trimestre del 2017 i se situa en 463.500 persones (13,7% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 265.000 homes i 198.500 dones.

El sector de les TIC ocupa 106.900 persones al tercer trimestre del 2018 (un 5,3% menys que un any enrere) i representa el 3,2% del total de l'ocupació.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa. T3/2018
  • Twitter
  • LinkedIn