Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2019

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,0% interanual i del 0,5% intertrimestral al segon trimestre del 2019.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna creix un 1,5%, tot i que mostra una desacceleració respecte del trimestre anterior (1,9%). Aquesta evolució s’explica per la disminució de la formació bruta de capital (que passa d’un 3,2% a un 1,0%), ja que el consum de les llars i el de les administracions públiques es mantenen pràcticament estables (1,4% i 2,3%, respectivament).

Des de l'òptica de l'oferta, la indústria manté un creixement negatiu (−0,6%), però millora respecte als darrers trimestres. La construcció consolida un creixement elevat, ja que augmenta fins al 4,9%, mentre que el sector dels serveis redueix el creixement, amb un 2,7%. El sector agrari registra una taxa de creixement negativa (−2,5%)

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.