Saltar al contingut principal

Estimació de la població centenària. 2018

A Catalunya, a 1 de gener de 2018 hi havia 264 persones centenàries per cada milió d'habitants, segons l'Estimació de la població centenària. La població centenària de Catalunya va ser de 1.995 persones, xifra que va representar un augment del 4,5% respecte a un any enrere. El nombre de persones centenàries gairebé s'ha duplicat en els darrers 10 anys, ja que el 2008 era de 1.025 persones.

El 2018 hi havia 800 persones amb 100 anys, 500 persones amb 101 anys, 285 persones amb 102 anys, 180 persones amb 103 anys, 110 persones amb 104 anys i 120 persones amb 105 anys i més. Les dones representaven el 82,7% de la població centenària.

Amb la publicació de les dades del 2018 s'actualitzen les del període 2004-2017.