Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T2/2020

La població ocupada a Catalunya decreix un 5,9% interanual al segon trimestre del 2020 i se situa en 3.227.500 persones. En nombres absoluts la disminució interanual és de 203.600 persones. En relació amb el primer trimestre de 2020, s'observa una pèrdua de 223.700 persones ocupades (−6,5%), xifra que no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons les recomanacions de l'OIT i les especificacions d'Eurostat, es consideren ocupats mentre existeixi una garantia de reincorporació al lloc de treball quan finalitzi el període de suspensió. Pel que fa als treballadors afectats per un ERTO amb reducció de jornada, que es consideren ocupats segons l'EPA, la seva situació es reflecteix en una reducció de les hores efectivament treballades, que han disminuït un 29,8 % respecte al mateix trimestre del 2019.

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, encapçalen la davallada de la població ocupada els serveis (−149.300 persones; −5,8%) i la indústria (−51.500 persones; −8,1%). Si es compara amb el trimestre anterior, les majors disminucions es donen als serveis (−180.000 persones; −6,9%), a la construcció (−22.100 persones; −10,7%) i a la indústria (−21.700; −3,6%), mentre que l'agricultura es manté estable. Per sexe, en termes interanuals l'ocupació decreix més en les dones (−6,7%) que en els homes (−5,3%). Per edats, la disminució més intensa de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (−26,1%), seguida de la població de 25 a 54 anys (−6,0%). La població ocupada de 55 anys i més creix un 2,6% interanual. Segons el tipus de jornada, disminueix més l'ocupació a jornada parcial (−17,2%) que a jornada completa (−4,0%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal decreix un 19,0%, mentre que l'indefinit baixa un 3,1%.

La taxa d'atur se situa en el 12,78%, amb un total de 472.900 persones desocupades (41.700 més que l'any anterior). Per sexe, l'atur dels homes creix un 11,4% interanual (amb una taxa d'atur del 12,66%) i el de les dones un 7,8% (amb una taxa del 12,91%). Per edats, destaca l'augment de l'atur en el tram de 16 a 24 anys (25,3%), seguit del tram de 25 a 54 anys (7,8%), mentre que en el tram de 55 anys i més disminueix un 0,7% interanual. En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada augmenta en 61.300 persones (14,9%), si bé cal tenir en compte que és probable que molts treballadors hagin quedat classificats com a inactius i no com a aturats, atès que el confinament i el cessament d'activitats provocats per la declaració de l'estat d'alarma els han impedit complir amb les condicions de definició d'atur de l'EPA de recerca activa de feina i de disponibilitat per a treballar. En aquest sentit, la població inactiva a Catalunya augmenta de 166.400 persones aquest trimestre en relació amb el trimestre anterior (209.000, respecte de fa un any).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 168.000 persones (el 5,2% del total de l'ocupació) i decreix un 7,6% interanual i un 5,0% comparada amb el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 97.100 homes i 70.900 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 389.400 persones, xifra que representa el 12,1% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un decrement d'un 17,1% respecte del primer trimestre del 2019 i una disminució del 15,6% si es compara amb el primer trimestre del 2020. Per sexe, aquest sector ocupa 214.900 homes i 174.500 dones.

El sector de les TIC ocupa 124.100 persones al segon trimestre del 2020 (un 28,6% més que un any enrere i un 7,6% més que el trimestre anterior) i representa el 3,8% del total de l'ocupació.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 i l'estat d'alarma, vigent durant la major part del segon trimestre, així com les diferents fases de desescalada, han tingut efectes importants en l'EPA, tant pel que fa a la realització de les entrevistes com a la repercussió en les variables que mesura. En relació amb el treball de camp, per evitar riscos en la salut dels informants i entrevistadors, s'han substituït les entrevistes personals per telefòniques, i això ha comportat disminuir la grandària mostral de les primeres entrevistes, ja que no es disposava dels números de telèfon de totes les llars que entraven per primera vegada a la mostra. Les entrevistes successives no s'hi han vist afectades, ja que majoritàriament es fan sempre per telèfon.