Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T3/2020

La població ocupada a Catalunya decreix un 4,0% interanual al tercer trimestre del 2020 i se situa en 3.323.900 persones. En nombres absoluts la disminució interanual és de 138.500 persones. En relació amb el segon trimestre del 2020, s'observa un augment de 96.400 persones ocupades (3,0%). La davallada interanual no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons les recomanacions de l'OIT i les especificacions d'Eurostat, es consideren ocupats mentre existeixi una garantia de reincorporació al lloc de treball quan finalitzi el període de suspensió. Pel que fa als treballadors afectats per un ERTO amb reducció de jornada, que es consideren ocupats segons l'EPA, la seva situació es reflecteix en una reducció de les hores efectivament treballades, que han disminuït un 9,6 % respecte al mateix trimestre del 2019, tot i que han augmentat un 16,1% respecte el trimestre anterior.

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, encapçalen la davallada de la població ocupada els serveis (−107.000 persones; −4,1%) i la indústria (−36.300 persones; −5,9%), seguit de l’agricultura (−6.700 persones; −12,3%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada augmenta a tots els sectors, tot i que la major part del creixement es concentra als serveis (76.700 persones; 3,2%) i a la construcció (18.400; 10,0%). Per sexe, en termes interanuals l'ocupació decreix més en les dones (−5,0%) que en els homes (−3,1%) que també tenen un comportament trimestral més positiu. Per edats, la disminució més intensa de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (−18,5%), col·lectiu que, alhora, protagonitza l’increment més elevat respecte del trimestre anterior (18,2%). La població ocupada de 55 anys o més mostra un creixement tant interanual (4,7%) com intertrimestral (3,3%). Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, disminueix més l'ocupació a jornada parcial (−11,7%) que a jornada completa (−2,7%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte temporal decreix un 18,7%, mentre que l'indefinit baixa un 0,9%. Tanmateix, l’ocupació a jornada parcial i el contracte temporal mostren els augments més intensos quan es compara amb el trimestre anterior (9,1% i 7,4%, respectivament).

La taxa d'atur se situa en el 13,23%, amb un total de 506.600 persones desocupades (84.500 més que l'any anterior). Per sexe, l'atur de les dones creix un 22,6% interanual (amb una taxa d'atur del 14,33%) i el dels homes un 17,4% (amb una taxa del 12,23%). Per edats, destaca l'augment de l'atur en el tram de 16 a 24 anys (34,1%), seguit del tram de 25 a 54 anys (19,7%) i del de 55 anys o més (3,8%). En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada augmenta en 33.600 persones (7,1%). Cal tenir en compte que és probable que el trimestre anterior molts treballadors es classifiquessin com a inactius i no com a aturats, atès que el confinament i el cessament d'activitats provocats per la declaració de l'estat d'alarma els va impedir complir amb les condicions de definició d'atur de l'EPA de recerca activa de feina i de disponibilitat per treballar. El final del confinament va normalitzar el comportament de la població activa, recuperant el nombre d'actius i disminuïnt, per tant, el de les persones que estan fora del mercat de treball. La població inactiva a Catalunya disminueix en 122.900 persones aquest trimestre en relació amb el trimestre anterior (i augmenta en 89.300, respecte de fa un any).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 164.100 persones (el 4,9% del total de l'ocupació) i decreix un 12,7% interanual i un 2,3% si es compara amb el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 97.100 homes i 67.000 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 415.500 persones, xifra que representa el 12,5% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un decrement d'un 13,8% respecte del tercer trimestre del 2019 i un augment del 6,7% si es compara amb el segon trimestre del 2020. Per sexe, aquest sector ocupa 238.900 homes i 176.600 dones.

El sector de les TIC ocupa 128.700 persones al tercer trimestre del 2020 (un 19,1% més que un any enrere i un 3,8% més que el trimestre anterior) i representa el 3,9% del total de l'ocupació.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha tingut efectes importants en l'EPA, tant pel que fa a la realització de les entrevistes com a la repercussió en les variables que mesura. En relació amb el treball de camp, per evitar riscos en la salut dels informants i entrevistadors, s'han substituït les entrevistes personals per telefòniques, i això ha comportat disminuir la grandària mostral de les primeres entrevistes, ja que no es disposava dels números de telèfon de totes les llars que entraven per primera vegada a la mostra. Les entrevistes successives no s'hi han vist afectades, ja que majoritàriament es fan sempre per telèfon.