Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 331,7 563,8 895,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 900,8 712,0 1.612,8
45 hores setmanals i més 298,6 110,5 409,1
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles