Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 402,8 609,2 1.012,0
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.057,6 843,6 1.901,2
45 hores setmanals i més 256,3 99,9 356,1
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles