Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades habituals
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 157,7 417,7 575,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.316,2 1.048,7 2.364,9
45 hores setmanals i més 239,5 84,6 324,1
Sense horari habitual 84,4 42,4 126,8
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles